Υγιεινή και Ασφάλεια: Μείζων στόχος προς επίτευξη

Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο Εθνικό Τυπογραφείο και ειδικά στους χώρους των τεχνικών- παραγωγικών Διευθύνσεων, αποτελούσε ανέκαθεν (και εξακολουθεί σήμερα) έναν στόχο που, όσο και αν φαίνεται ότι τον πλησιάζουμε, εν τούτοις παραμένει προς επίτευξη.

Στη διαδρομή της τελευταίας δεκαπενταετίας έγιναν σημαντικά βήματα βελτίωσης, τόσο στις κτιριακές όσο και στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Παρ’ όλ’ αυτά, τα μελάνια, τα καθαριστικά υγρά κυλίνδρων, οι κόλλες της βιβλιοδεσίας, τα λιπαντικά των μηχανών, η ακτινοβολία που εκλύουν οι οθόνες των υπολογιστών, δεν μπορεί να πάψουν να υπάρχουν, αφού είναι σύμφυτα με τη φύση της δουλειάς.

Το μέγα ζητούμενο είναι ο περιορισμός και η ελαχιστοποίηση των εργασιακών κινδύνων. Και σ’ αυτόν τον κρίσιμο τομέα, τα τελευταία χρόνια βελτιώθηκαν πολλά, αλλά δεν έχουν γίνει όλα, όπως ισχυρίζονται κάποιοι αυτάρεσκα.

Μετά και τους θανάτους δύο συναδέλφων κατά το παρελθόν έτος (στους οποίους, δυστυχώς, έχουν ήδη προστεθεί άλλοι δύο μέσα στο 2007), προκλήθηκε μια έντονη ανησυχία μεταξύ των συναδέλφων, κυρίως των πιεστηρίων και του βιβλιοδετείου.

Η έκθεση των επιστημόνων

του Κ.Ε.Π.Ε.Κ.

Από τις αρχές του 2007, ύστερα από σχετικό αίτημα του Σ.Π.Ε.Τ., η διοίκηση του Εθνικού Τυπογραφείου ζήτησε από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να αποστείλει κλιμάκιο επιστημόνων για αυτοψία στους εργασιακούς χώρους της υπηρεσίας. Έτσι, κλιμάκιο από επιστήμονες του Περιφερειακού Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ), αφού πραγματοποίησε αυτοψία στους εργασιακούς χώρους, συνέταξε την παρακάτω έκθεση, που απέστειλε στον κ. Ειδικό Γραμματέα, και την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια:

«Σε συνέχεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Τυπογραφείου την 11-01-2007 και της ενημέρωσης από εκπροσώπους των εργαζομένων και της διεύθυνσης του Ε.Τ., προέκυψαν τα ακόλουθα:

Στο χώρο του τυπογραφείου χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων αλκοόλη (ισοπροπυλική αλκοόλη με εμπορική ονομασία BUFASOL No13), μελάνια (TYPOCHIMIKI SA, FLINT GROUP GERMANY Gmbh- χρωστικές ουσίες διεσπαρμένες σε ρητίνες, έλαια ή αποστάγματα πετρελαίου), καθαριστικά κυλίνδρων (ANCHOR A310, ΒΙΒΕΧΡΩΜ διαλυτικό νίτρου 500, ΕΛΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ white spirit), κόλλες βιβλιοδεσίας (EUKALIN 2597, EUKALIN 469-1), σπρέι κοπτικής (CPS INDUSTRIES LTD PS-70 PRIME), λιπαντικά μηχανών. Σύμφωνα με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των προϊόντων αυτών, συνάγονται τα εξής:

1. Δεν προκύπτει ότι περιέχονται καρκινογόνες ουσίες.

2. Σε γενικές γραμμές, οι χρησιμοποιούμενες ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν: α) βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης, β) ξηρότητα ή σκάσιμο δέρματος σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης έκθεσης, γ) ερεθισμό των ματιών και του δέρματος σε περίπτωση επαφής, δ) υπνηλία και ζάλη σε περίπτωση εισπνοής ατμών. Επιπλέον το διάλυμα νίτρου είναι ερεθιστικό του αναπνευστικού συστήματος ενώ μπορεί να προκαλέσει σοβαρές οφθαλμικές βλάβες.

3. Κατά το χειρισμό των ουσιών θα πρέπει να γίνεται χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας για την αποφυγή της έκθεσης του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνευστικής οδού στους ερεθιστικούς παράγοντες (γάντια προστασίας χεριών, γυαλιά προστασίας οφθαλμών, μάσκες κ.λπ.). Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον καλό αερισμό των χώρων ώστε να αποφεύγεται η υψηλή συγκέντρωση των ουσιών αυτών.

Να σημειωθεί ότι πρέπει να γίνει ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους που εμπεριέχει η χρήση των χημικών ουσιών, τον ορθό χειρισμό αυτών και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να αποφευχθούν βλαπτικές συνέπειες. Πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω μπορούν να αντληθούν από τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των προϊόντων, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της επιχείρησης.

Επιπλέον θα πρέπει να οριστεί Τεχνικός Ασφαλείας και ιατρός Εργασίας όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 17/96 σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ), οι οποίοι έχουν συμβουλευτικές αρμοδιότητες σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία».

Από πλευράς μας, θέλουμε να σημειώσουμε τούτο: Δεν είμαστε επιστήμονες. Αλλά θέτοντας υπόψη την παραπάνω έκθεση σε χημικούς επιστήμονες, μας γνωστοποίησαν ότι όλοι οι διαλύτες και ιδιαίτερα οι διαλύτες χρωμάτων, είναι καρκινογόνοι και, επιπλέον ότι, η καρκινικότητα ή μη των διαφόρων υγρών, δεν αποδεικνύεται σε μικρό χρονικό διάστημα αλλά σε βάθος μακρού χρόνου, οπότε θα έχουν εκδηλωθεί τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων.

Μετρήσεις ρύπων

και από τον «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ»

Οι από κοινού ενέργειες του Σ.Π.Ε.Τ. και της διοίκησης για έλεγχο των εργασιακών χώρων, στράφηκαν και προς το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», συνεργείο του οποίου, με ειδικό μηχάνημα (βλέπε φωτογραφία), πραγματοποίησε μετρήσεις ρύπων στις αρχές του τρέχοντος μηνός, που εγκατέστησε διαδοχικά στους χώρους του βιβλιοδετείου, των πιεστηρίων, του φωτομεταφορείου, του εικονοθέτη.

Οι μετρήσεις αφορούν: Αιωρούμενα σωματίδια (PM10, PM2,5 ), Αζωτοξείδια (ΝΟχ ), Όζον (Ο3), Διοξείδιο του θείου (SΟ2 ), Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC), Φορμαλδεϋδη. Τα αποτελέσματα αναμένονται.


Τι λένε οι εργαζόμενοι

στα πιεστήρια

Παράλληλα, οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στις εκτυπώσεις, με επιστολή τους προς τον Σ.Π.Ε.Τ. αλλά και με αυτοπρόσωπη παρουσία ορισμένων σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέθεσαν τα προβλήματα των εργασιακών συνθηκών, τα οποία συνόψισαν:

α) Στον εξαερισμό, «το μόνιμο πρόβλημα που πλέον έχει πάρει τραγικές διαστάσεις», καθώς γράφουν, υπογραμμίζοντας ότι «η δυσοσμία είναι διαρκής και έντονη» και ότι «η κατάσταση έχει γίνει πλέον ανυπόφορη».

β) Στον «συνωστισμό μηχανημάτων», αφού «η εγκατάσταση νέας εκτυπωτικής μονάδας ήρθε να επιβαρύνει τον ήδη βεβαρημένο χωροταξικά χώρο των πιεστηρίων» με αποτέλεσμα «ο κίνδυνος ατυχήματος να ελλοχεύει παντού».

γ) Στον χώρο καθαρισμού εξαρτημάτων, ο οποίος χρειάζεται άμεση βελτίωση και

δ) Στην γενικότερη καθαριότητα των χώρων που, όπως υπογραμμίζουν, ήταν ανέκαθεν και παραμένει πλημμελής.

Η δική μας θέση επί των ζητημάτων που θέτουν οι συνάδελφοι είναι ότι ο Σ.Π.Ε.Τ. οφείλει να απαιτήσει άμεσα λύσεις και απαντήσεις από τα διοικητικά όργανα σε όσα, με ιδιαίτερη οξύτητα μάλιστα, θέτουν οι συνάδελφοι.

· Η καθαριότητα των χώρων αλλά και οι σωστές συνθήκες καθαρισμού των εξαρτημάτων, μπορούν ή δεν μπορούν να εξασφαλιστούν από την Υπηρεσία άπαξ δια παντός;

· To υπάρχον σύστημα εξαερισμού, λειτουργεί ή δεν λειτουργεί ικανοποιητικά; Αν δεν λειτουργεί, σε ποιους λόγους οφείλεται;

· Υπάρχει ή δεν υπάρχει χωροταξική ασφυξία στο χώρο των πιεστηρίων;

Πέρα από αυτά μπορούν να γίνουν και άμεσες βελτιώσεις. Παράδειγμα: Το χρησιμοποιούμενο διαλυτικό νίτρου που, καθώς υπογραμμίζει παλαιός συνάδελφος εκτυπωτής «είναι πολύ πτητικό και σου καίει κατευθείαν τα πνευμόνια», μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα από άλλα, αισθητά βελτιωμένα ως προς την επικινδυνότητα υλικά (και με μικρή διαφορά κόστους), τα οποία υπάρχουν στην αγορά.

· Από την άλλη πλευρά, οι συνάδελφοι των πιεστηρίων πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας (φορώντας γάντια, μάσκες, γυαλιά κ.λπ.) όπου αυτά απαιτούνται, ώστε να περιορίζεται –στο μέτρο του δυνατού– η εργασιακή επικινδυνότητα.

· Αξίζει να σημειωθεί μια θετική πληροφορία: Όπως είναι γνωστό, ο χώρος της φωτοστοιχειοθεσίας δεν διαθέτει σύστημα αερισμού. Ωστόσο, η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης εκπονεί μελέτη για να προσδιοριστεί το κόστος εγκατάστασης του συστήματος και να εξευρεθεί το απαιτούμενο κονδύλι.

Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει ήδη αποφασίσει το Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ., μόλις ληφθούν και τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις του εργαστηρίου του «Δημόκριτου», θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση.